En jij? Welke sociale jas wil jij ?
LOGO
ImageFond ImageFond
goToGame
Spelen
xxx personen hebben uu sociale jassen gemaakt
titreProjet
porteEpinglesIn grote lijnen

Hoe ziet de sociale bescherming er vandaag de dag in Europa uit? En hoe zal dat in de toekomst zijn, nu elk land geconfronteerd wordt met zware bezuinigingsuitdagingen? De sociale bescherming bestaat uit de sociale diensten, zowel uit de openbare als de privésector. Deze diensten betreffen de voorschoolse opvang, de toegang tot de gezondheidszorg, hulp bij huisvesting, de pensioenen ... Ze zijn geïntegreerd in onze samenleving en maken deel uit van onze Europese geschiedenis. Maar worden ze beschermd door het nationale en Europese beleid, vooral dan in tijden van crisis? Moeten de Europese burgers zich vragen beginnen te stellen?

Als de sociale bescherming een jas zou zijn, hoe zou die er vandaag dan uitzien?

Full Social Jacket is een internetdocumentaire voor iedereen: Europese burgers, organisaties uit de sector van de sociale bescherming en politieke beleidsmakers in het algemeen. De documentaire bestaat uit 10 korte films die elk een persoonlijk verhaal vertellen. Om de thema's in hun context te plaatsen, wordt de documentaire bovendien ondersteund door verschillende interviews met deskundigen, statistieken en links naar aanvullende informatie. Full Social Jacket stelt zo vragen over de toekomst van het sociale Europa en geeft de spect-actor de mogelijkheid om zich via de sociale media te mengen in dit debat en via een interactief spel bij te dragen tot de creatie van een 'gemeenschappelijke sociale jas'.
Voor het eerst zet een overheidsdienst een ludiek instrument in om een antwoord te proberen bieden op die kwesties, waarbij de realiteit via het beeld in vraag wordt gesteld. En de verschillende invalshoeken af te bakenen wanneer men het heeft over de handhaving van de overheidstussenkomst in de sector van de sociale bescherming. Er is hier sprake van een maatschappelijk debat, bedoeld om alles zeer concreet te maken, ons eraan te herinneren wat sociale bescherming vandaag de dag inhoudt en op zoek te gaan naar de toekomstige trends op Europees niveau.

Waarom Full Social Jacket ?


Er was een duidelijk en veelzeggend concept nodig, dat zich volledig richt op het debat en toch persoonlijk blijft, waardoor iedere Europese burger betrokken wordt. Er kwam al snel een metafoor tevoorschijn: die van de sociale jas (Social Jacket) waarop ieder van ons recht heeft als het koud is in zijn leven. Een sociale jas in moeilijke tijden - ziekte, ouderdom, werkloosheid, ongeval, verlies van zijn job, zijn huis, tegen alle risico's ... een jas die zijn beschermende rol volledig waarmaakt. Met andere woorden: een Full Social Jacket die warmte geeft en geweven is uit alle solidariteitsdraden. Een jas die in tijden van crisis niet mag beginnen uitrafelen waardoor we in sociale onzekerheid terechtkomen ... FULL SOCIAL JACKET was geboren.
Dit metaforische concept ligt aan de basis van het belang van de thema's en kan, als we een beetje zouden dromen, uitgroeien tot een concreet project van een sociaal Europa dat dichter bij de burger staat en ervoor zorgt dat de burger altijd een goede sociale jas heeft ...

Waarom over sociale bescherming praten


Europa gaat door een moeilijke periode, niet alleen economisch en financieel, maar ook op moreel vlak. Stijgende werkloosheid, toenemende armoede, voelbare onrust, een dalende consumptie: de Europese burgers zijn kwetsbaar en bezorgd. Binnen die context zijn de uitgaven voor de diensten voor sociale bescherming paradoxaal genoeg overal in Europa verminderd.
Er wordt gezegd dat een foto meer zegt dan duizend woorden. Zeker in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een overvloed aan informatie die zich steeds sneller verspreidt. Een overheidsdienst, een productiehuis en enkele Belgische webontwikkelaars besluiten om al deze vragen via het internet voor te leggen aan de Europese burgers. Het gaat hier om een project waarbij de gemeenschappelijke toekomst in vraag wordt gesteld.

titreActeursProjet
LogoSPF

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - België


FULL SOCIAL JACKET is het geesteskind van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,ontstaan uit een verlangen van Manuel Paolillo, ondersteund door Julien Schreiber, de ambtenaren die belast waren met de kwesties van sociale bescherming, vooral tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (2010). Met speciale dank aan verschillende mensen voor hun bijdragen en aanmoedigingen: Benjamin DESSY, Mathilde Henkinbrant, Maruja Van Baelen, Bérengère Steppé, Rudi De Bleser, Nele Heerwegh, Gauthier Cocle en het vertaalteam van de heer Christian Huts, Sébastien Kondov et Julien Buelinckx. Dit project zou niet mogelijk geweest zijn zonder de welwillendheid van Muriel Rabau, verantwoordelijke van de cel multilaterale betrekkingen, Tom Auwers, directeur-generaal Strategische ondersteuning en Frank Van Massenhove, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.

Contactadressen: manuel.paolillo@minsoc.fed.be / julien.schreiber@minsoc.fed.be

logoPHENYX43LogoKatcha

Communicatiebureaus Phenyx43 en Katch'a !


Phenyx43 en Katch'a ! zijn de twee communicatiebureaus die het ontwerp en de uitvoering van het internetluik van de documentaire FULL SOCIAL JACKET voor hun rekening hebben genomen.

Deze communicatiebureaus zijn gespecialiseerd in nieuwe media en zijn erg "inhoudgericht". Ze werken al vele jaren samen, in het bijzonder aan communicatie- en publicatieprojecten met betrekking tot sociale, technologische en milieu-innovaties.

Phenyx43 en Katch'a! liggen bovendien aan de basis van het consortium Freeman & Greenwood dat communicatiebureaus met een hart voor duurzame ontwikkeling wil verenigen.

logoCVB

Het Centre Vidéo de Bruxelles


Het CVB CVB is ontstaan in de nasleep van de oproer van 1968. Het plan was duidelijk: aan de slag gaan met een gloednieuwe technologie – de "lichte" video – en die, rechtstreeks en zonder tussenschakels, ten dienste stellen van al wie geen vrijheid van meningsuiting had in de toen ontluikende communicatiewereld. De "videobus" zag het levenslicht. Ook nu nog moet dagelijks worden geijverd om te kunnen beschikken over plaatsen waar vrij kan worden gesproken en gecreëerd, in een wereld die een dorp is geworden en waarin cynisch genoeg al te vaak enkel consumptie als belangrijk wordt beschouwd.

Het CVB wil werken mét mensen en niet rond mensen, mensen die vaak niet of op de verkeerde manier aan bod komen het woord geven en kunstenaars, regisseurs en jonge auteurs zin geven om op dezelfde manier te gaan werken en zo de "mét", die aanzet tot anders zien en horen, zijn volle betekenis te geven. Van videoworkshop via pedagogisch hulpmiddel tot creatieve documentaire en van filmproductie via regie tot verdeling – het Centre Vidéo de Bruxelles heeft een sterke meervoudige identiteit opgebouwd, die steunt op een beproefde praktische aanpak die permanent in vraag wordt gesteld ten aanzien van de realiteit:

• Auteursdocumentaires, waarin hoofdzakelijk sociale, politieke en artistieke kwestie aan bod komen en waarin op zoek wordt gegaan naar nieuwe vormen
• Documentaires die in nauwe samenwerking met het Brussels verenigingsleven worden gemaakt ;
• De videoworkshops, waarin door iedereen wordt gecreëerd en nagedacht en de deelnemers hun eigen film draaien na een korte opleiding in geluids- en beeldtechnieken.

De laatste jaren is het CVB zich ook gaan toeleggen op vernieuwende audiovisuele vormen, zoals webdocumentaires en audiovisuele benaderingen van academische werken, met in het bijzonder BrusselsStudies.

Er loopt ook een pilootproject waarbij een jonge regisseur een artistieke residentie wordt aangeboden.

De stijlen en benaderingen vermengen zich dus, om elk op hun manier de permanente reflectie te voeden over de plaats en de invloed die beelden hebben in en op onze maatschappij. Onze catalogus van meer dan 300 films weerspiegelt deze sterke en originele identiteit.

titreContact
porteEpinglesFOD Sociale Zekerheid

Mail : fullsocialjacket@minsoc.fed.be
Tel. +32 (0)2 528 64 08 / Gsm : +32 470 18 03 76

 

Webmaster : matthieu.safatly@gmail.com

titreCredits
porteEpinglesWeb

logoPHENYX43LogoKatcha

De site en het online spel fullsocialjacket.org zijn een productie van de communicatiebureaus Phenyx43 en Katch'a.

Projectmanagement : Dan AZRIA

Productie : Arnaud GRÉGOIRE

Grafisch ontwerp en design : Julie RICHTER

Ontwikkeling : Matthieu SAFATLY

Foto's : Cyrus PAQUES

De jas gedragen door Laetitia CHAMBON is een creatie van Hüsniye KARDAS

LogoCC

De muziek van de website is van Boogie Belgique, en is gepubliceerd onder een vrije Creative Commons-licentie (Album : Blueberry Hill).

De foto die in de video 'Sociaal Europa' staat onder copyright van © Marcel Vanhulst, en werd gebruikt met de vriendelijke toelating van VisitBrussels

porteEpinglesVideo's

LogoCVB

De video's van de webdocumentaire fullsocialjacket.org werden geproduceerd door het Centre Vidéo de Bruxelles (CVB).

Regisseur : Jacques BORZYKOWSKI

Producer : Louise LABIB

titreMentionsLegales
porteEpinglesWettelijke vermeldingen – Juridische informatie – Voorwaarden voor het gebruik van de website

Om van de website www.fullsocialjacket.org gebruik te maken dienen de hierna beschreven algemene voorwaarden te worden nageleefd. Door deze website te raadplegen verklaart u van deze algemene gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder het minste voorbehoud te aanvaarden.

De website

De website www.fullsocialjacket.org is eigendom van de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid)

Alle technische vragen en suggesties met betrekking tot deze website kunnen gericht worden aan de webmaster.

De informatie op de website(s) van de FOD Sociale Zekerheid is, behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald, van algemene aard. Zij heeft dus geen betrekking op specifieke of persoonlijke toestanden en kan niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

Indien u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, dient u zich tot de bevoegde diensten van de federale overheid te wenden.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening – Beperking van de verantwoordelijkheid

De FOD Sociale Zekerheid heeft de grootste zorg besteed aan de creatie van zijn website. De juistheid van de aangeboden informatie wordt echter niet gegarandeerd. De gebruiker weet dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Daaruit vloeit voort dat de FOD Sociale Zekerheid iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website of voor het gebruik ervan afwijst. Wat de officieel bekendgemaakte informatie en documenten betreft, zijn bovendien enkel de in het Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be) gepubliceerde teksten rechtsgeldig..

De hyperlinks op de website die de gebruikers naar andere websites verwijzen leggen geen verantwoordelijkheid bij de FOD Sociale Zekerheid wat de inhoud van die websites betreft. Bovendien kan de FOD Sociale Zekerheid niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die op deze website voorkomen.

Ondanks de inspanningen, die worden geleverd om iedere onderbreking te wijten aan technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst de FOD Sociale Zekerheid iedere verantwoordelijkheid af wegens dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Deze bepalingen zijn, tenzij anders is bepaald, van toepassing op alle websites van de FOD Sociale Zekerheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de website zijn door het auteursrecht beschermd of, ingeval het om gegevensbanken gaat, door een specifiek recht. Al deze bestanddelen zijn eigendom van de FOD Sociale Zekerheid of, in voorkomend geval, van een derde bij wie de FOD Sociale Zekerheid de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders is vermeld, mag de informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal gratis worden aangewend, met bronvermelding en enkel voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden. Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere bestanddelen van de website, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Iedere aanvraag in dat verband dient aan het projectteam te worden gericht.

Aanmaak van hyperlinks naar de website www.fullsocialjacket.org

De FOD Sociale Zekerheid staat toe dat zonder voorafgaande aanvraag surface links worden aangemaakt (surface linking) die naar de homepage of een andere pagina van de website verwijzen. Voor het gebruik van technieken die erop gericht zijn de website geheel of gedeeltelijk in een website op te nemen, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, ook al was het maar gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden omtrent de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining, is de schriftelijke toestemming van de FOD Sociale Zekerheid vereist. Iedere aanvraag in dat verband dient aan het projectteam te worden gericht.